دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل

0
دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل
ردیف  شماره رسید                   نام مشتری                    نام محصول            تاریخ تحویل به نمایندگی            تاریخ تعمیر    دستگاه   
40 12523 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
39 12522 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
38 12521 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
37 12520        
36 12519        
35 12518 اقای درویش   99/4/11 99/4/17
34 12517 آقای اسماعیلی (قم)   99/4/11 99/4/18
33 12516 آقای فتحی (کرج)   99/4/09 99/4/18
32 12515        
31 12514        
30 12513        
29 12512        
28 12511 آقای ولی زاده   99/4/5 99/4/12
27 12510        
26 12509        
25 12508        
24 12507        
23 12506        
22 12505        
21 12504 اقای حسین حسنی   99/3/31 99/4/12
20 12503 اقای شهریاری   99/4/14 99/4/15
19 12502        
18 12501 آقای علیرضا قربانیان   99/3/24 99/4/1
17          
16          
15          
14          
13          
12          
11          
10          
9          
8          
7          
6          
5          
4          
3          
2          
1 12